ផលិតផល

La plupart de nos objets sont en vente au centre, n’hésitez pas à demander à l’accueil.

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់​សុក្រ៖ ម៉ោង​៨ព្រឹក ដល់​១២​ថ្ងៃត្រង់ និង​​ពី​ម៉ោង​​២រសៀល ដល់​៦ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍ ពី​ម៉ោង​ ២​រសៀល ដល់​ ៦​ល្ងាច

DVD

Livres

CD

Cartes postales

កាហ្វេ