ជីវិតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧

Hedwige Multzer o’Naghten

SIPAR ៤៤ទំព័រ
ភាសាខ្មែរ
តម្លៃ ២,៧៥ ដុល្លារ

« អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានគិតថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ គឺជាស្ដេចមានឥទ្ធិពលនៅសម័យអង្គរ។ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ ស្នាដៃធំៗជាច្រើនត្រូវបានកសាងឡើង ដែលស្ថិតនៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ សៀវភៅនេះបង្ហាញពីជីវិតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ និងរាជកិច្ចជាមេដឹកនាំក្នុងពេលទ្រង់គ្រងរាជ្យ។»


avatar