ការអភិរក្ស​សត្វ​ដំរី និង​បទពិសោធ​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​នៅ​កម្ពុជា

គម្រោង​នេះ​បាន​ជ្រើសរើស​យុវជន​ចំនួន​១២​នាក់ និង​បាន​បណ្តុះបណ្តាល​ពួកគេ​អំពី​វិធីសាស្ត្រ​នៃការ​ផលិត​ភាពយន្ត​ដោយ​ចុះទៅ​សិក្សា​នៅ​មូលដ្ឋាន​ដោយផ្ទាល់។ ជាលទ្ធផល បន្ទាប់ពី​រយៈពេល​១២​ខែ ពួកគេ​បាន​សម្រេច​នូវ​ភាពយន្ត​ឯកសារ​ចំនួន​បីរឿង​ដែល​បង្ហាញពី​ការអភិរក្ស​គំរូ​ទៅលើ​សត្វដំរី ចំណេះដឹង​ផ្នែក​បរិស្ថាន និង​វប្បធម៌​របស់​ប្រជាជន​ក្នុងសហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី។

អានបន្ថែម »      • ឧបត្ថម្ភដោយ


      • សហការដោយ