ការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ដខ្លី៦រឿង ក្រោមវត្តមានរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង

ខ្សែភាពយន្តទាំងនេះ​បាន​ចូល​ប្រកួត​ប្រជែង​​ក្នុង​​មហោស្រព​ជាតិ​ភាពយន្ត​ខ្នាត​ខី្ល​កម្ពុជា ឆាំ្ន​២០១៦។

រឿង «ទឹកក្រហម» របស់​លោក​លី ប៉ូឡែន​(១៤នាទី) ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថា្នក់​លេខ១ ក្នុងការ​​ប្រកួត។ រឿង «កាបូបលុយ» របស់​លោក​សុខ ចាន់​ផល (៧នាទី)។ រឿង «មេទំពាំង» របស់​លោក​ជិន ជីហេង (៩នាទី)។ រឿង «លាហើយភ្នំពេញ» របស់​លោក​នាង កាវិច (១៦នាទី)។ រឿង «ម្ដាយ» របស់​អ្នក​នាង​គឹម សុធាថងឌី (៤នាទី) និង​រឿង «ក្បូន» របស់​លោក​សុខា មេងលី មាន​រយៈ​ពេល​៧​នាទី។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 22, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday