ការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្លីចំនួនបី

ក្រោមវត្តមានរបស់សមិទ្ធិករភាពយន្តគឺអ្នកស្រីសៅ សុភ័ក្រ

អ្នកដែលមានជីវិតចុងក្រោយ (២០១១) ១២នាទីភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរ
អង់គ្លេសរត់ពីក្រោម : លោកជុំ មីុ ដែលជាអ្នករស់ រានមានជីវិតពីមន្ទីរស២១ នឹងនិយាយពីបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់របស់គាត់នៅពេលគាត់ជាអ្នកទោស
នៅស២១ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។

ការតស៊ូដោយស្ងៀមស្ងាត់ (២០១២) ១៣នាទី ភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរ
អង់គ្លេសរត់ពីក្រោម: ដូនជីខី លី អាយុ៦១ឆ្នាំ ដៃលស្នាក់នៅវត្តស្ទឹង
មានជ័យមានដើមកំណើតមកពីកម្ពុជាក្រោមហើយបានមករសនៅ់
កម្ពុជានៅឆ្នាំ១៩៨១ ជាមួយនឹងការរើសអើងពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរ។
ដូនជីបានសម្រេចជ្រើសរើសវិធីសមាធិដើម្បីរំសាយការឈឺចាប់។

ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ភាពប្រសើរឡើងនៃអនាគតកុមារកម្ពុជា
(២០១៣) ៩នាទីភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម: ភាពយន្ត
នេះតាមដានពីសកម្មភាពរបស់ Malteser International ដែលជាអង្គការ
ក្រៅរដ្ឋាភិបាល មួយធ្វើការលើការងារលើការអបរ់ ផ្នែកអនាមយ័ និង
សុខភាព សម្រាប់កុមារនៅក្នុងសាលារៀនដាច់ស្រយាលមួយនៅខេត្ត
ឧត្តរមានជ័យ។

ទស្សនាដោយសេរី !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • January 24, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday