ការបាត់បង់ផ្នែកផ្សេងៗ នៃរាជធានីរបស់កម្ពុជា : ភ្នំពេញក្នុងសម័យ អាណានិគមន៍បារាំង

ដឹកនាំដោយ ជេហ្វ្រេ ឌីម ២៩នាទី ២០១៤ ភាសាអង់គ្លេស

ទីក្រុងមួយចំនួននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប់ ឥទ្ធិពលសម័យអាណានិគមន៍ក្នុង
នោះក៏មានរាជធានីភ្នំពេញរបស់កម្ពុជា ដែរ។
ភាពយន្តឯកសារនេះធ្វើការសិក្សាថាតើ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំង ទីក្រុង
ភ្នំពេញត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដេច។

ទស្សនាដោយសេរី !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • January 31, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday