តន្រ្តី និងគំនូរជីវចលអាមេរិច

ភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

មាន២២រឿង រយះពេល៧៤នាទី

១. វីនស្តុន, អាមេរិច, ៦នាទី
២. បន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ, អាមេរិច, ៣នាទី
៣. អាដាម, អាមេរិច, ២នាទី
៤. អ្វីៗគឺដើម្បីអ្នក, អាមេរិច, ៣នាទី
៥. ទម្រង់រាងកាយ, អាមេរិច, ២នាទី
៦. ប៉ឺស, អាមេរិច, ៣នាទី
៧. ការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃ, អាមេរិច, ១នាទី
៨. រាំកំសាន្តដើម្បីការបញ្ចប់នៃពិភពលោក, អាមេរិច, ២នាទី
៩. អ្នកបង្កើតសុបិន្ត, អាមេរិច, ៦នាទី
១០. ភ្លើងឆេះ, អាមេរិច, ៤នាទី
១១. ភាពតោកយ៉ាក, អាមេរិច, ៣នាទី
១២. ដាច់ភ្លើង, អាមេរិច, ៧នាទី
១៣. នៅជាមួយសុនខ, អាមេរិច, ២នាទី
១៤. ខ្ញុំ និងសុនខរបស់ខ្ញុំ, អាមេរិច, ៤នាទី
១៥. ម៉ូកូ, អាមេរិច, ៥នាទី
១៦. ការវាយប្រហារដ៏តក់ស្លុត, អាមេរិច, ៣នាទី
១៧. ស្ងាត់, អាមេរិច, ២នាទី
១៨. មនុស្សស្រីដែលមិនស្គាល់ភាពត្រជាក់, អាមេរិច, ២នាទី
១៩. ការផ្លាស់ប្ដូរ, អាមេរិច, ៦នាទី
២០. ហ្វូងសត្វល្អិត, អាមេរិច, ៤នាទី
២១. អ្នកថែរក្សាសុបិន្ត, អាមេរិច, ២នាទី
២២. រឿងប្រលោមលោកនៃការទះដៃអបអរសាទរ, អាមេរិច, ២នាទី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 27, 2017 · 3:00 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening