ទឹកភ្លៀងលាងទឹកភ្នែក

ផលិតដោយអង្គការសេវា​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​សុខភាព​កម្ពុជា (ឆេមស៍), ២០១៣, ៦៥នាទី, ភាសាខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពីក្រោម

ទឹកភ្លៀងលាងទឹកភ្នែក គឺជា​រឿង​អប់រំ​មួយ​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​គំនិត​ផ្ដួច​ផ្ដើម​របស់​យុវវ័យ​៥នាក់ មក​ពី​ខេត្ត​ក្រុង​ផ្សេងៗ​គ្នា រួម​គ្នា​បង្កើត​សាច់​រឿង​នេះ​ឡើង ដែល​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ជីវិត​ពិត​ក្នុង​សង្គម​ និង​មាន​បញ្ចូល​សារ​អប់រំ​ជាច្រើន​ទៅ​ដល់​ក្រុម​ជន​ពិការ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​មាន​ឆន្ទៈ​ខ្ពស់​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ និង​ឲ្យ​សង្គម​ជាតិ​ជួយ​លើក​កម្ពស់​ដល់​ជន​ពិការ​ដូចជា ផ្ដល់​ចំណេះ​ដឹង ជំនាញ និង​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ជន​ពិការ ពិសេស​ផ្ដល់​ឱកាស​ដល់​ជន​ពិការ​ក្នុង​វិស័យ​ការងារ​អភិវឌ្ឍសង្គម។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 20, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday