ផ្កាស្មៅ

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា ៥៤នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

អ្នកនាងសុភ័ណ្ឌ ជា​​សមាជិក​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ម្នាក់។ ប្រជាជន​ភាគ​ច្រើន​បាន​បោះ​ឆ្នោត​អោយ​​នាង​ ពីព្រោះ​ពួក​គេ​មាន​ការ​ស្រលាញ់ និង​ទុក​ចិត្ត​​យ៉ាង​ច្រើន​ទៅ​លើ​រូប​នាង។ សុភ័ណ្ឌ​បាន​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​ករណី​ដូចជា៖ មនុស្ស​ចេញ​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ករណី​សិស្ស​​បោះ​បង់​ចោល​ការ​សិក្សា ករណី​រំលោភ និង​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ក្នុង​ភូមិជា​ដើម...។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • December 9, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday