ពូខ្ញុំ

ដឹកនាំដោយហ្សាក់ តាទី ១១៦នាទី ១៩៥៨ ភាសាបារាំង និងមានអក្សរអង់គ្លេសពីក្រោម

លោកអ៊ុយឡូទៅ​លេង​ពិភព ដែល​ពឹង​ផ្អែក​លើ​​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​ប្អូនស្រី ប្អូនថ្លៃ និង​ក្មួយៗ​គាត់ ប៉ុន្តែ​គាត់​​មិន​​អាច​សម្រប​ខ្លួន​នឹង​បរិយាកាស​នេះ​បាន។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 3, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday