ការប្រកួតភាពយន្តកម្ពុជា វគ្គ២ ជាមួយQ&A (CSFF)

ភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

មាន៧រឿង រយះពេល ៦៦នាទី និងមានសំណួរចម្លើយ ២០នាទី

១. ស្នេហ៍គ្រាដំបូង, កម្ពុជា, ១១នាទី
២. ខេមា, កម្ពុជា, ៨នាទី
៣. អាហារពេលល្ងាច, កម្ពុជា, ១៥នាទី
៤. សីលធម៌, កម្ពុជា, ៥នាទី
៥. វាលស្រែ វាលស្រូវ, កម្ពុជា, ១៦នាទី
៦. ឈាមលឿង, កម្ពុជា, ៦នាទី
៧. អ្នកអាចធ្វើជាមិត្ត, កម្ពុជា, ៤នាទី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 26, 2017 · 3:00 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening