ភាពយន្តអាមេរិច (CSFF)

ភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

មាន ៧រឿង រយះពេល​៨០នាទី

១. ត្បូងកែវ, អាមេរិច, ១៧នាទី
២. អារ៉ាប់បៀនស្វន, អាមេរិច, ១១នាទី
៣. ស្វែងរក ម៉ាក, អាមេរិច, ១៣នាទី
៤. ក្មេងស្រីតូច, អេលីជី, អាមេរិច, ៦នាទី
៥. ធូរស្រាល, អាមេរិច, ១០នាទី
៦. អ្នកជិតខាងថ្មី, អាមេរិច, ៩នាទី
៧. សូហ្វៀ, អាមេរិច, ១៤នាទី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 26, 2017 · 5:30 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening