មេគង្គ ទន្លេមេ

ផលិតដោយគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ ៤៧នាទី ឆ្នាំ២០០០ ភាសាអង់គ្លេស

ភាពយន្តឯកសារនេះ​ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​មួយចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ធនធាន​ជលផល និង​ជីវិត​នៅតាម​ដង​ទនេ្ល​​មេគង្គ។ ភាពយន្តនេះ ជា​ផែ្នកមួយ​នៃ​យុទ្ធនាការ​​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ទន្លេ​មេគង្គ ក្នុង​គោល​​បំណង​​បង្កើន​​ការ​យល់ដឹង​លើ​​បញ្ហា​​ទន្លេ​មេគង្គ និង​​គូស​​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​ចាំ​បាច់​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ដ៏​រឹងមាំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​តំបន់ ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព សម្រាប់​ប្រជាជន​ប្រមាណ ៦០លាននាក់ ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាង​ទន្លេ​មេគង្គនេះ ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 22, 2017 · 7:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday