រូបពីរចិត្តមួយ

ផលិតដោយ អង្គការសេវាផ្សព្វផ្សាយអប់រំ សុខភាពកម្ពុជា (CHEMS) ឆ្នាំ ២០១០ រយៈពេល ៦៨ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេស រត់ពីក្រោម

អំពើហិង្សា មិនមែនមានតែផ្លូវកាយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ក៏​មាន​ផ្លូវ​ចិត្ត​ទៀត​ផង។ បូរមី បាន​ជួប​ប្រទះ​នូវ​បញ្ហា​នេះ ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​របស់​នាង​មិន​និយាយ​រក​គ្នា​សោះ អស់​រយៈពេល​ជាង ២០ ឆ្នាំ។ នាង​បាន​ព្យាយាម​រក​នឹក​វិធី​ ដើម្បី​បញ្ឈប់​អំពើ​​ហិង្សា​​ផ្លូវ​​ចិត្ត​​ក្នុង​គ្រួសារ​​របស់​​នាង។ លុះ​ថ្ងៃ​មួយ នាង​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​មួយ​​ដោយ​​​ចៃដន្យ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា «រួមចិត្តតែមួយ».....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 28, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday