«រឿង​ស្រែម៉ាប់ និង ស្រែស្វិត» និង «រឿងកូនស្រីឥស្លាម»

ផលិតដោយមណ្ឌល​ព័ត៌មានស្រ្ដី​កម្ពុជា (WMC)

«រឿងស្រែម៉ាប់ និង ស្រែស្វិត»
រយះពេល ២៧នាទី ឆ្នាំ២០១៤ ភាសាខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

ម៉ាប់ និង ស្វិត រស់នៅក្នុងភូមិជា​​មួយ​គ្នា។ ប៉ុន្ដែ ពួក​គេ​មាន​វិធី​សាស្រ្ដ​ផ្សេង​ពី​គ្នា ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ស្រែ។ បន្ទាប់​ពី​ឃើញ​ម៉ាប់ ទទួល​បាន​ទិន្នផល​ស្រូវ​ល្អ ស្វិត​ប្ដូរ​មកប្រើវិធី​សាស្រ្ដ​​តាម​ម៉ាប់​។ ពួកគេប្រើ​វិធី​សាស្រ្ដ​ធ្វើ​ស្រែ​ តាម​ប្រពល​វប្បកម្ម ឬ​ហៅថា បវស។


«រឿងកូនស្រីឥស្លាម»
រយះពេល ៣៦នាទី ឆ្នាំ​២០១២ ភាសា​ខ្មែរ

ហ្វាទីម៉ា ជា​កូន​ស្រី​ម្នាក់​​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​ជន​ជាតិ​ចាម ដែល​កាន់​សាសនា​ឥស្លាម។ ឪពុក​របស់​នាង មិន​មាន​បំណង​អោយ​នាង​បន្ដ​ការ​សិក្សា​នោះ​ទេ។ ប៉ុន្ដែ នាង​បាន​ពុះ​ពារ​ជម្នះ​រាល់​ឧបសគ្គ​ជា​ច្រើន រហូត​សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​ក្នុងការសិក្សា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 15, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday