លិខិតពីន្លែងមួយ

ដឹកនាំដោយ ហ៊ីធើ ខតនេយ ៧៣នាទី​ ឆ្នាំ២០០៦ ភាសាអង់គ្លេស

ភាពយន្តឯកសារនេះ​ប្រមូល​ផ្តុំ​នូវ​សារ​វីដេអូ ដែល​បាន​ថត​នៅ​តាម​ព្រំដែន​រវាងសហរដ្ឋ​អាមេរិក​ និង​មិកស៊ីកូ។ សារ​វីដេអូ​ទាំង​នេះ​ជា​រឿង​រ៉ាវ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​របស់​ស្ត្រី​ ក្រោយ​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរី​នៅ​មិកស៊ីកូ។ស្ត្រី​ដ៏​អស្ចារ្យ​បួន​នាក់​រៀប​រាប់​ពី​ឥទ្ធិពល​នៃ​បរាជ័យ​គោល​នយោបាយ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​អន្តោ​ប្រវេសន៍ ទៅ​លើ​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 5, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday