ពេលទឹកជំនន់ស្រក

ផលិតដោយគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ ៥៧នាទី ឆ្នាំ២០០២ ភាសាអង់គ្លេស

ភាពយន្តនេះបានបង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃ​របស់​អ្នក​នេសាទ និង​ការ​រស់នៅ​ពួក​គេ​ពឹង​លើ​ការនេសាទ​ត្រី។ ប្រជាជន​កម្ពុជា ពឹង​ផ្អែក​លើ​ត្រីដូច​ជា​​ត្រី​ប្រហុក ប៉ុន្តែ​ត្រី​មាន​ភាព​ក្រីក្រ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​​ទៅ​​មួយ​​ថ្ងៃ ដោយ​សារ​តែ​ការនេសាទ​បែប​ទំនើប ការ​កើន​ឡើង​ឡូ​នេសាទ...

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 29, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday