លេខកូដ: ការលុបបំបាត់ គម្លាតយែនឌ័រ

ដឹកនាំដោយ រ៉ូប៊ីន ហូស៊ើ រយៈពេល ៨០នាទី ឆ្នាំ ២០១៥ ភាសាអង់គ្លេស ជា​មួយ​​អក្សរ​​ខ្មែរ​​រត់​​ពី​​ក្រោម និង​មាន​ការ​ឆ្លេីយសំនួរពីអ្នកដឹកនាំរឿង

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍ពិសេស ដែល​រួម​សហការ​ជា​មួយ American Film Showcase និងឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ស្ថាន​ទូត​អាមរិក​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ។​

Code ជាភាពយន្តឯកសារ ដែល​និយាយ​អំពី​កង្វះ​ខាត​នៃវិស្វករ​ព័ត៌​មាន​វិទ្យាជាស្រ្តី និង ការ​បក​​ស្រាយ​អំពី​ ហេតុ​ផល​នៃ​គម្លាត​យែន​ឌ័រ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ។ ខ្សែ​ភាព​យន្តនេះ ក៏​រំលេច​អំពី​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែងក្នុង​ការ​ផលិត​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​គ្នា និង​ការ​លុប​បំបាត់​គម្លាត​នេះ​ផង​ដែរ។ *លេខកូដ* ចោទ​សំណួរ​ថា តើ​សង្គម​ចំណេញ​អ្វី​ បើ​ស្ត្រី​អ្នកព័ត៌មាន​វិទ្យា​​មាន​ចំនួន​កើន​ឡើង ហើយ​ថា​តើយើង​នឹង​ទៅ​ដល់ចំនុច​នោះ ​បាន​ដោយ​របៀប​ណា?

American Film Showcase (AFS) គឺជា​កម្ម​វិធី​សិក្សា​ភាព​យន្ត ដែល​នាំ​ជូន​ទស្សនិក​ជន​នូវ​ភាព​យន្តឯក​សារ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិច​ ភាពយន្តខ្នាតធំ និងភាពយន្ត​គំនូរជីវចល។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • May 20, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday