សត្វប្រមាញ់ចិញ្ចឹម

ដឹកនាំដោយលោក ប៉ាន់ រិទ្ធី ៩១នាទី ឆ្នាំ ២០១១ និយាយជាភាសាខ្មែរ និងអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នៅឆ្នាំ ១៩៧២ ដោយសារតែមានការធ្លាក់យន្តហោះ ជន​ជាតិ​អាមេរិក​ស្បែក​ខ្មៅ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ធ្វើ​ជា​អ្នកទោស​គឺ​មិន​មែន​ជា​សត្រូវ​នោះ​ទេ​ប៉ុន្តែ​គ្រាន់​តែ​គេ​ធ្វើ​ដាក់​ដូច​សត្វ ដោយ​ត្រូវ​បាន​នាំ​យក​ថែរក្សា ដោយ​កុមារ​កម្ពុជា លើ​វាល​ស្រែ​មួយ​។ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​នេះ អ្នក​អាច​មើល​ពី​របៀប​ដែល​ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​បង្រៀន​កូន​ក្មេង​អំពី​របៀប​ដើម្បី​ធ្វើ​ដាក់​មនុស្ស។

avatar
  • November 12, 2015 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Other