សំដីចុងក្រោយ

ដឹកនាំដោយម៉ៅ អាយុទ្ធ ៩៩នាទី ១៩៩២ ភាសាខ្មែរ

កុលាបរស់នៅតែពីរនាក់បូ្អនថៃ្លបុ្រសបនា្ទប់ពីបី្ដស្លាប់។ នាង និង​ប្អូនថៃ្ល​មានចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមក ប៉ុន្តែអ្នក​ទាំងពីរមិនហ៊ានបង្ហាញពី​អារម្មណ៍​​​របស់ខ្លួនឡើយ ព្រោះតែខ្លាចពាក្យរិះគន់ពីសង្គម។ តើពួកគេតូ្រវធើ្វ​យ៉ាងណា​ដើម្បីក្ដីស្រឡាញ់មួយនេះ?

ទស្សនាដោយសេរី!

avatar
  • December 31, 2016 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday