អប្សរា

ដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ ១៣០នាទី ឆ្នាំ១៩៦៦ ភាសាខ្មែរ

នៅកុ្នងឱកាសនៃការសមែង្ដ របាំប្រពៃណី​ខ្មែរមួយ​​ ឧត្តមសេនីយ៍រិទី្ធ​ស្រវាំង​ភ្នែក​ ដោយ​សារ​សម្រស់​នាង​កន្ថា អ្នក​របាំ​ព្រះ​រាជ​ទ្រព្យ ដែល​រាំ​ជា​អប្សរា។ ម្ដាយ​របស់​កន្ថា បាន​យល់​ព្រម​លើក​កន្ថា​ទៅ​ឲ្យ​លោក​ឧត្តម​សេនីយ៍ ដោយ​មិន​បាន​សួរ​យោបល់​ពី​នាង ប៉ុន្តែឧត្តម​សេនីយ៍​ចិត្ត​ធម៌​មិន​បាន​ប៉ះ​ពាល់​ស្ដ្រី​នាង​អប្សរា​នោះ​ទេ ដោយ​ហេតុ​នាង​បាន​ជាប់​ជំពាក់​ចិត្ត​នឹង​អ្នក​បើក​​យន្ត​ហោះ​មា្នក់​ឈ្មោះ​ផលី្ល តាំង​ពី​កុមារ​ភាព​មក​ម៉្លេះ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 8, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday