ការទម្លាយភាពស្ងៀមស្ងាត់ – Online

ផលិតដោយផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ ឆ្នាំ ២០១៧ រយៈពេល ៥០ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ខ្សែភាពយន្ដឯកសារនេះបង្ហាញពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សវនាការជំនុំជម្រះក្ដី វីដេអូបណ្ណសារ បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ អ្នកអនុវត្ត និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយរាយការណ៍អំពីគម្រោងសំណងនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយពីការឈឺចាប់ដែលទទួលរងគ្រោះវេទនាក្នុងអតីតកាល។ ខ្សែភាពយន្ដឯកសារនេះក៏ជាពន្លឺបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្រ្ដនៃការរៀបការដោយបង្ខំ និងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ដោយធ្វើការវិភាគលើផលប៉ះពាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះទៅលើសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

avatar
  • August 1, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday