កម្ពុជា ១៩៩៥

ផលិតដោយ ខេមរាភាពយន្ដ ឆ្នាំ ១៩៩៥ រយៈពេល ៦២ នាទី ភាសាដើម

ទិដ្ឋភាពប្លែកភ្នែកជាច្រើននឹងត្រូវបានបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនាង អំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ គឺនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ដិភាពទីក្រុងប៉ារីស។ ការស្ថាបនាឡើងវិញនូវវិស័យនានា ក្នុងនោះរួមមាន ការអប់រំ សុខាភិបាល គមនាគមន៍ ទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ច ជាដើម។ ភាពយន្ដឯកសារនេះហាក់នាំយើងឲ្យជ្រួតជ្រាបបន្ថែមពីដំណើររបស់កម្ពុជាដែលកំពុងឈានទៅរករបត់នយោបាយដែលមានភាពប្រសើរឡើង.....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 17, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday