ជំរំ ៣២

ដឹកនាំដោយ អែនឌ្រូ ប្លក និង ធីម ផ័រឌី ឆ្នាំ ២០១៥ រយៈពេល ៦៥ នាទី ភាសាអង់គ្លេស

កាលអាយុ ៦ ឆ្នាំ ហម ឆន ត្រូវបានគេចាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំមួយដែលមានប្រជាជនជាង ៣០ ០០០ នាក់ រួមទាំងឪពុក និងបងប្អូនគាត់ ដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់។ ៣៣ ឆ្នាំក្រោយ ហមត្រឡប់មកទឹកដីកំណើតវិញ ដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងបង្ហាញពីវត្តមានប្រភពនៃសុបិនអាក្រក់របស់គាត់ ពោលគឺមកតាមរកជំរំ ៣២។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • December 7, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday