កុំចាំទឹកភ្លៀង

កម្ពុជា/២០១៩/៧៣នាទី

ភាពយន្តឯកសារខ្លី៣រឿង ដែលផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមគម្រោង Neighbors Together (BBC Media Action) ជួយគាំទ្រដល់ប្រជាជនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ ភាពយន្តនេះបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃតំបន់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងណែនាំនូវវិធីសាស្ត្រងាយៗ និងធូរថ្លៃ ដែលប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីការពារខ្លួនពីបាតុភូតធម្មជាតិនានា។

សំណល់ផ្លាស្ទីក ដោយ ឈួង យីវឆូយ
ធ្នើរដាំដំណាំ ដោយ ថេង សុធាបញ្ញា
ការប្រមូលទឹកភ្លៀង ដោយ ថេង សុធាបញ្ញា

avatar
  • March 14, 2020 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • CIFF