កាស៊ីណូ សេរីភាព

ផលិតដោយអង្គការសុខភាពគ្រួសារអន្ដរជាតិ និង​ផលិតកម្ម​ខ្មែរមេគង្គ ២០០៧ ៤៤នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ភាពយន្ដនេះមាន៥ផ្នែក និយាយ​ពី​បញ្ហា​សុខភាព​ប​ន្ដ​ពូជ​យុវវ័យ : ការពារខ្លួន ឆ្លាតវៃដើម្បីសុខភាព​ស្រឡាញ់​គឺ​ការ​ពារ​គ្នា ជា​បញ្ហា​ទាំង​អស់​គ្នា​រួម​ទាំងអ្នក​ផង និង​ផ្នែក​ចុង​ក្រោយ​គឺ​សុខភាព​ល្អ អនាគត​ត្រចះ​ត្រចង់។ ការ​បញ្ចាំង​ភាពយន្ត​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ក្រោម​វត្តមានរបស់​អ្នក​តំណាង​ពី​អង្គការ​សុខភាព​គ្រួសារ​អន្ដរជាតិ (FHI)។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 24, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday