ផ្នូរគ្មានឈ្មោះ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ ២០១៨ រយៈពេល ១១៥ នាទី ភាសាខ្មែរ, បារាំង មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបំផុតរបស់លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី អំពីផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា ក្មេងប្រុសអាយុ ១៣ ឆ្នាំម្នាក់ ដែលបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារភាគច្រើន បានចាប់ផ្តើមស្វែងរកផ្នូររបស់ពួកគេ។ លោក រិទ្ធី បានលះបង់ការងារជាច្រើន ដើម្បីតាមស្វែងរកការពិតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម ព្រមទាំងរំឭកដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្នុងរបបនោះផងដែរ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 27, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday