ទស្សនាភាពយន្ដរបស់លោក ហង្ស សុខារ៉ូ និងកិច្ចសន្ទនា – Online

ដឹកនាំដោយ ហង្ស សុខារ៉ូ

នៅឆ្នាំ ២០១១ សុខារ៉ូទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅឯដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ គាត់បានចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន ហើយចង់បន្តក្តីសុបិនរបស់គាត់ចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ។

មុខជំនាញរបស់គាត់តម្រូវឱ្យគាត់សិក្សាអំពីការរៀបរាប់ដំណើរសាច់រឿង និងភាពយន្ត។ គាត់ត្រូវបានណែនាំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការងារផលិតកម្មបច្ចេកទេសភាពយន្ត ការកាត់ត ភាពយន្ដ វីដេអូ រូបថត ការរចនា និងការបញ្ចាំងភាពយន្តជាដើម។

កិច្ចសន្ទនា Online មួយជាមួយនឹងសុខារ៉ូនឹងធ្វើឡើងក្រោយពីភាពយន្តខ្នាតខ្លីរបស់គាត់ទាំងពីរបានបញ្ចាំងចប់។ ទស្សនិកជនក៏អាច Comment ជាសំណួរទៅកាន់គាត់ក្នុងពេលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បានផងដែរ។

avatar
  • September 12, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday