ការលេចត្រដែតឡើងជាថ្មីនៃនាដកាសួគ៌ា

ផលិតដោយ ហ្សង់ ល្វី ប៊ែកដូ រយៈពេល ៥៣ នាទី ឆ្នាំ ១៩៩៤ ភាសាខ្មែរ

នៅក្នុងបា្រសាទអង្គរវត្តនេះហើយដែលរបាំអប្សរាបានចាប់កំណើត។ គោលសំខាន់នៃរបាំបុរាណខែ្មរនេះជាផែ្នកមួយនៃអត្តសញ្ញាណជាតិ។ របាំប្រពៃណីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទេវតា និងបុព្វបុរស។ លោកស្រី ឯម ធាយ ជាមនុស្សចុងក្រោយគេម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងផែ្នករបាំប្រពៃណីនេះ។ សព្វថៃ្ងនេះ គាត់ចំណាយពេលវេលាក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតកាលដើម្បីបងើ្កតរបាំចម្ប៉ាមាសទេសឡើងវិញ ដែលជាផ្នែកមួយនៃរបាំអប្សរា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • November 30, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday