នេះឬស្នេហ៍ខ្ញុំ? – Online

ផលិតដោយ អង្គការឆេមស៍ (CHEMS), ឆ្នាំ ២០១០, ៥៨ នាទី, ភាសាខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពីក្រោម

កញ្ចនា ជាសិស្សវិទ្យាល័យបាតថ្នាក់។ ក្នុងពេលនោះ នាងបានជ្រុលជ្រួស​ជាមួយ​បុរស​ម្នាក់រហូត​ដល់មានផ្ទៃពោះ។ នាងបានទ្រាំលាក់​រឿងនេះ ស្របពេល​ដែល​បុរស​ម្នាក់​នោះក៏បានបោះបង់នាងចោល។ ក្រោយមក នាងក៏បាន​ជួប​បុរស​ម្នាក់​នោះជាថ្មី ប៉ុន្តែក្នុង​នាម​ជា​​អនាគត​​គូដណ្ដឹង​បងស្រី​នាង​ទៅវិញ...។

avatar
  • April 25, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday