សុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជជារឿងសំខាន់ – Online

ផលិតដោយអង្គការឆេមស៍ ភាសាខ្មែរ

១. យុវវ័យ និងការចូលរួមជាមិត្តអប់រំមិត្ត
ផលិតដោយអង្គការឆេមស៍ រយៈពេល ១២ នាទី ភាសាខ្មែរ
មិត្តអប់រំមិត្តគឺជាយុវវ័យដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នា មានបទពិសោធជីវិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា និងចេញមកពីសង្គមគ្រួសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ក្រៅពីអប់រំសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្ដពូជ ក្រុមមិត្តអប់រំមិត្តក៏បានចូលរួមក្នុងការសរសេរល្ខោននិយាយខ្នាតខ្លី កំណាព្យ និងស្ប៉តអប់រំ ដែលពាក់ព័ន្ធសុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពបន្ដពូជ។

២. ចាកឆ្ងាយពីគ្រួសារ រួមគ្នាបង្ការជំងឺអេដស៍
ផលិតដោយអង្គការឆេមស៍ ឆ្នាំ ២០០៧ រយៈពេល ២១ នាទី ភាសាខ្មែរ
នេះគឺជាឈុតឆាកកំប្លែង សម្ដែងឡើងដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសគឺកីឡាករប្រណាំងទូកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីខេត្តនានាស្ដីពីការអប់រំសុខភាព។

avatar
  • October 24, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday