ជំរំជនភៀសខ្លួនសាយធូ (Site 2)

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ ១៩៨៩ រយៈពេល ៩១ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ភាពយន្តឯកសារស្តីអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាសាយធូ (SITE 2) ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃ តាមថតស្រ្តីជនភៀសខ្លួនមួយរូប និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ដែលរៀបរាប់អំពីការរត់ភៀសខ្លួន ការនឹករឭកដល់ស្រុកកំណើត ភាពលំបាកលំបិន ភាពភ័យខ្លាច ព្រមទាំងសេចក្តីសង្ឃឹម។ ប្រវត្តិរបស់គាត់ត្រូវបានរៀបរាប់ទាំងបង្ហាញ និងមិនបង្ហាញមុខ ដោយមានអមជាមួយនូវរូបភាពសមាជិកគ្រួសារគាត់ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងជំរំ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 27, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday