ភាពយន្ដរបស់លោក Stephen Row និងកិច្ចសំណេះសំណាល – Online

លោក វណ្ណ ស៊ីដារ៉ូ ឬ Stephen Row ជាអ្នកស្នេហាភាពយន្តដ៏មុតមាំមា្នក់។ មានរឿងបីយ៉ាងដែលគាត់ចង់ធ្វើបំផុតគឺ ផលិតភាពយន្ត, ផលិតភាពយន្ត និងផលិតភាពយន្ត។ លើសពីនេះ គាត់ក៏ជាអ្នកវិភាគភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ផងដៃរ។

លោក Stephen Row នឹងចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយស ហើយគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបង្ហាញភាពយន្ដខ្នាតខ្លីចំនួន៣រឿងគឺ “មួក” “ម្ចាស់សូរតន្រ្ដី” និងរឿង “កុំស្រែក”។

avatar
  • August 15, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday