មច្ចុរាជពណ៌ស – Online

ផលិតដោយ មណ្ឌលពត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា រយៈពេល ១២៤ នាទី ឆ្នាំ ២០០៥ ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

សិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុមប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀន។ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការធ្វេសប្រហែសរបស់អាណាព្យាបាល និងការភ្លើតភ្លើនរបស់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ គឺសុទ្ធសឹងជាមូលហេតុនៃបញ្ហា។

avatar
  • June 27, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday