មានវិជ្ជា មានកិត្តិយស

ផលិតដោយ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៨ រយៈពេល ៥៦ នាទី ភាសាខ្មែរ

១០ ឆ្នាំ ក្រោយសម្រេចចិត្តថាឈប់រៀន ចន បានក្លាយជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់ព្រៃក្នុងភូមិ។ ចំណែកឯ ផល មិត្តសម្លាញ់របស់ ចន បានខិតខំរៀនសូត្របន្ត រហូតក្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុន។ ចន មានចិត្តលើ ផារី ដែលជានារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ក្នុងភូមិ ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយ ឪពុកម្ដាយ ផល បានចូលមកស្ដីដណ្ដឹង ផារី.....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • November 24, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday