មួយដុល្លារ

គម្រោងនេះបានធ្វើការតភ្ជាប់រវាងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនៅជុំវិញពិភពលោកក្រោមគោលដៅតែមួយ ដើម្បីចែករំលែកខ្សែជីវិតរបស់បុគ្គលដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ។ ភាពយន្តខ្លីៗពី ៥ ទៅ ៧ នាទីទាំងនេះត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងថ្នាក់តំបន់ ហើយយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តទាំងនោះឱ្យពិភពលោកបានឃើញ។ ទាំងនេះក៏បានជួយយើងឱ្យរៀនអំពីបញ្ហានានាដែលជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ក្រីក្រ ហើយយើងក៏បានបង្កើតឱ្យមានកិច្ចសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធ Online ដែលនាំឱ្យយើងអាចស្វែងរកឃើញនូវតំបន់ដែលមានតម្រូវការ និងជំរុញឱ្យមានសកម្មភាពកើតឡើង។