ដៃគូសហការ

  • ម្ចាស់​ជំនួយ​នៃ​គម្រោង "ការអភិរក្សសត្វដំរី និងបទពិសោធរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា : ការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបរិស្ថានតាមរយៈការផលិតភាពយន្តដោយយុវជន"


  • ម្ចាស់​ជំនួយ​នៃ​គម្រោង "ការ​បន្លឺ​សំឡេង​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ និង​ក្រុម​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​រើសអើង​ តាម​រយៈ​ពហុ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ថ្មី​"


  • ម្ចាស់ជំនួយនៃគម្រោង "អេប-សិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម"


  • ដៃគូសហការ