ផ្កាស្លាក្រោមអង្គការ

គម្រោង​ផ្កាស្លា​ក្រោម​អង្គការ គឺជា​គម្រោង​សំណង​ស្នើ​តែមួយ​គត់នៅ​ចំពោះ​មុខអង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២/០២ ដែល​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ទៅ​លើ​ទុក្ខ​សោក​របស់ជន​រង​គ្រោះ កើតចេញពី​ការ​​បង្ខំ​​ឱ្យ​រៀប​​ការនៅ​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ ស្នាដៃ​សិល្បៈទាំង​នេះលេច​ចេញ​ជា​រូបរាង​ឡើង​តាមរយៈ​ការ​ប្រើ​​ប្រាស់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ផ្ទាល់​មាត់​របស់ជនរងគ្រោះ​នៃការបង្ខំឱ្យរៀបការ​ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ប្រភព​ដ៏​មានសក្តានុពល​ក្នុង​ការ​បំផុស​គំនិត ឬការ​បង្កើត​ស្នាដៃ​សិល្បៈ។