ទន្លេអាកហាស៊ីនី AGHANASHINI

ដោយ អាស៊ីវីនី គូម៉ា បាត់ (ឥណ្ឌា /២០១៧/ ៤២នាទី)

ទន្លេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតជីវិតមនុស្សជាតិនិងអារ្យធម៌។ “អាកហាណាស៊ីនី” ជាទន្លេដ៏កម្រមួយក្នុងចំំណោមទន្លេពីរបីប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលដែលមិនទទួលរងនូវការប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍន៍នាសម័យទំនើបនេះ។ ជាក់ស្តែង គ្មានទំនប់ទឹកដើម្បីបង្ខាំងនូវលំហូរធម្មជាតិរបស់វា គ្មានរោងចក្រនៅក្បែរ ជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកមានសភាពស្អាតនិងបរិសុទ្ធ។ ក៏ប៉ុន្តែ ភាពល្អទាំងអស់នេះ អាចគង់វង្សរហូតបានដែរឬទេ?

“AGHANASHINI” by ASHIWINI KUMAR BHAT (India/2017/42 min)

Rivers have played a pivotal role in shaping the humanity and civilizations. The “Aghanashini” is one of the very few pristine rivers left in India, having survived – for now – the consequences of modern development. There is no dam along its path to obstruct its natural flow, and no industries along its path, leaving the water pure through the entire year. But for how long?

MARCH 9th | 11:00 AM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 9, 2018 · 11:00 am
  • Bophana Center
  • CIFF