ភាពយន្តឯកសារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី១-Southeast Asia Documentaries #1

១. «លោក សូន្យ» ដោយ នុតឆា ថានធីវីតាយ៉ាពិតាក (ថៃ ២០១៦)
២. «ជីវិតក្រោមភ្លើងព័ណ៌ក្រហម» ដោយ ហែម វណ្ណា (កម្ពុជា ២០១៣)
៣. «មិនសូវចេះអេប៊ីស៊ី» ដោយ ណម ផានិត និង សុខ ចាន់ដារ៉ូ (កម្ពុជា ២០១៥)

«ភាពយន្តឯកសារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (VDP)»
គម្រោងភាពយន្តឯកសារ​ចក្ខុ​ទស្សន៍ ត្រូវ​បាន​សម្ពោធ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១១ ដោយ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ សិក្សា​អំពី​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ក្យូតុ ដើម្បី​ផ្តល់​ដល់​ឱកាស​ដល់​សមិទ្ធករ វ័យ​ក្មេង នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​អាច​ថត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​ពី​សង្គម​របស់​ខ្លួន​បាន។ គម្រោង​នេះ​ក៏​មាន​ គោល​បំណង​ក្នុង​ការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នូវ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​សហគមន៍​ផលិត​ភាពយន្ត​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​ប្រចាំ​តំបន់ផងដែរ។
មហោស្រព​​មាន​ក្តី​រំភើប​ ក្នុង​ការ​នាំ​មក​ជូន​នូវ​កម្រង​ភាពយន្ត​ខ្លី​របស់​អ្នក​ដឹក​នាំ​រឿង​ជំនាន់​ក្រោយ​ទាំង​អស់​នេះ។

1. “Mr. Zero” by Nutcha Tantivitayapitak
2. “Thailand, 2016/ Lives Under the Red Light” by Hem Vanna, Cambodia, 2013/
3. “Don’t know much about ABC” by Norm Phanith and Sok Chanrado, Cambodia, 2015

“Southeast Asia Documentaries – VDP”
The Visual Documentary Project was launched in 2011 by the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) at Kyoto University, to offer a platform to young Southeast Asian filmmakers in the region to document stories on their societies. The project is also aiming to bridge filmmaking communities across Southeast Asia and academia in the region. The CIFF is thrilled to present a selection of short films by up-and-coming directors.

avatar
  • March 9, 2018 · 12:00 pm
  • Bophana Center
  • CIFF