យើងនៅតែជាពលករចំណាកស្រុក – TILL, WE ARE MIGRANT WORKERS

ដោយ ជុងម៉េន ឆយ (កូរ៉េ /២០១៨/ ៨២នាទី)

បីឌឌូត ស៊ីអេដ និង សាម៉ា ត្រូវបាននិរទេស​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កូរ៉េ​តាំង​ពី១០ឆ្នាំ​មុន ខណៈ​ពួកគេ​បាន​តវ៉ា​ទាម​ទារ​សិទ្ធិ​ឲ្យ​ពលករ​ចំណាក​ស្រុក​ខុស​ច្បាប់។ ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​មក​ដល់ បង់ក្លាដែស និង​នេប៉ាល់ ដែល​ជា​ប្រទេស​កំណើត​របស់​ខ្លួន​វិញ ពួក​គេ​នៅ​តែ​បន្ត​ការ​គាំទ្រ តាម​វិធី​ដែល​បាន​រៀន​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​តស៊ូ​របស់ខ្លួន។

“STILL, WE ARE MIGRANT WORKERS”
By JONG-MAN CHOI (Korea/2018/82 min)

Bidduth, Syed and Samar were dishonorably deported from Korea about 10 years ago while they were protesting for the rights of undocumented migrant workers. Since they returned to their home countries, Bangladesh and Nepal, they have continued to be supportive, in ways they learned during years of struggling.

avatar
  • March 6, 2018 · 7:00 pm
  • Bophana Center
  • CIFF