អ៊ូស៊ូថារ៉ា ៖ គំរូស្នេហា KUSHUTHARA, PATTERN OF LOVE

ដោយ កាមា ដេគី (ប៊ូតាន់ / ២០១៤ / ៩២នាទី)

ស្នេហារវាងមនុស្សពីរនាក់​ ដែល​នៅ​ជើង​មេឃ​ម្ខាង​ម្នាក់ តាម​រយៈ​សសៃ​អំបោះ​តែ​មួយ ដែល​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ជួប​គ្នា ហើយ​ចង​ចាំ​នូវ​កម្ម​ដែល​បាន​សាង និង​ផល​វិបាក​នៃ​ស្នេហា​របស់​ខ្លួន។ ផ្ទៃ​រឿង​ហាក់​គ្រាន់​តែ​ជា​ស្នេហា​ស្រី​ និង​​ប្រុស​មួយ​គូ តែ​ធាតុ​ពិត​គឺ​មាន​អ្វី​លើស​ពី​នេះ​ដែល​អ្នក​ស្មាន​មិន​ដល់។

“KUSHUTHARA, PATTERN OF LOVE” by KARMA DEKI (Buthan/2014/92 min)

One single thread weaves the story of the past and present lives of two people. Two people born on the opposite sides of the world, destined to meet, and realize karmic conditions and their consequences. On the surface, it is a typical “boy-meets-­girl” theme, but only on the surface.

MARCH 11th | 10:00 AM | Bophana Audiovisual Resource Center

avatar
  • March 11, 2018 · 10:00 am
  • Bophana Center
  • CIFF