កង្វះរូបភាព

ដឹកនាំដោយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី ៩៦នាទី ២០១៣ ភាសាខ្មែរ និង​មាន​អក្សរ​អង់​គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

«ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ខ្ញុំបានស្វែងរករូបភាពដែលខ្វះរូបថត ដែល​ថត​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៧៥ និង​ឆ្នាំ១៩៧៩ ដោយ​ខ្មែរ​ក្រហម។ ខ្ញុំ​បាន​ស្វែង​រក​វា ដោយ​ឥត​ប្រយោជន៍ ក្នុង​បណ្ណសារ​នានា ក្នុង​កាសែត​ចាស់ៗ នៅ​តាម​ភូមិ​ឋាន​នានា ក្នុង​​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​នេះ។ ឥឡូវ​ខ្ញុំ​ដឹងថា រូបភាពទាំងនោះគឺ ខ្វះ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំក៏​បង្កើត​​​វា។ អ្វីដែលខ្ញុំ​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​ថ្ងៃនេះ មិន​មែនជា​​រូប​ថត ក៏​មិន​មែន​ជា​រូប​ភាព​តែ​ម្យ៉ាង តែ​គឺជា​ការ​ស្វែង​រក៖ ការ​​ស្វែង​​រក​មាន​​តែ​​ភាព​យន្ត​​ទេ ដែល​​អាច​​ធ្វើ​ទៅ​​បាន។»

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 6, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club