កម្ពុជាមិនបញ្ចេញយោបល់ (វគ្គ៣)

ផលិតដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍ (DMC) ២០១៤ ៤០នាទី ភាសាខ្មែរ និង មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

គម្រោង “កម្ពុជាមិនបញ្ចេញយោបល់វគ្គ ៣” ត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនត្រឹមតែ
ដើម្បីបញ្ចប់ ការសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិតផ្នែកសារព័ត៌មានឆ្នាំទី៣ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីបង្កើន ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីបញ្ហាចម្រូង
ចម្រាសនានា ដែលកំពុងកើតឡើង និងដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការរស់នៅ
របស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន។

កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមនិស្សិតដែលជាអ្នកផលិត នៅពេលចាក់បញ្ចាំងចប់។

ទស្សនាដោយសេរី !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • January 10, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday