ការបង្ហាញម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ក្នុងសម័យអង្គរ លង្វែក ចតុមុខ

ផលិតដោយនាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្ដ និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ រយៈពេល ៥៥នាទី ឆ្នាំ១៩៩១ និយាយជាភាសាខ្មែរ

វប្បធម៌​នៃ​ការ​ស្លៀក​ពាក់​របស់​ប្រជាជន​ខ្មែរ ទៅ​តាម​សម័យ​កាល​ផ្សេងៗ​គ្នា ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។ ខ្សែភាព​យន្ត​ឯកសារ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​សម្លៀក​បំពាក់​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​បី​សម័យ​កាល​ខុសៗគ្នា គឺ​សម័យ​អង្គរ (សតវត្សទី៩ ដល់ទី១៣) លង្វែក (សតវត្សទី១៦) និងសម័យចតុមុខ (សតវត្សទី១៧) ។

ចូលរួមដោយសេរី!

avatar
  • April 11, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday