ការប្រកួតភាពយន្តកម្ពុជា វគ្គ១ ជាមួយសំណួរ-ចម្លើយ

ភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

មាន៧រឿង រយះពេល៦៦នាទី និងសំណួរ-ចម្លើយ ២០នាទី

១. កាំកង់, កម្ពុជា, ១០នាទី
២. មេទំពាំង, កម្ពុជា, ១០នាទី
៣. មមាចប្រលែងភ្លើង, កម្ពុជា, ៥នាទី
៤. នំ, កម្ពុជា, ៧នាទី
៥. ហ្គង់ក្រហម, កម្ពុជា, ១០នាទី
៦. បន្តោងសោរ, កម្ពុជា, ១៦នាទី
៧. កាបូបលុយ, កម្ពុជា, ៨នាទី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 29, 2017 · 1:00 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening