ការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ

ផលិតដោយលោក Dieudo Hamadi ៩២នាទី ពណ៌ធម្មជាតិ ២០១៤ ភាសាបារាំង កុងហ្គោ

បង្ហាញពីក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យកុងហ្គោវ័យក្មេងមួយក្រុម ដែលនឹងប្រឡង
សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ជាតិ ដែលស្មើនឹងសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុបបារាំង នៅទីក្រុង
គីសាំងហ្គានីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ។

ម៉ាស៊ីនថតរបស់លោក Dieudo Hamadi បានចាប់យករូបភាពខណៈដែលពួកគេ
ត្រៀមប្រឡងតាំងពីនៅលើកៅអីសាលាដែលពួកគេតែងបណ្ដេញមិនឲ្យចូលរៀន
ព្រោះពួកគេមិនបានបង់ថ្លៃឲ្យគ្រូ និងនៅផ្ទះរួម ដែលជាកន្លែងពួកគេជុំគ្នា
រម្លឹកមេរៀន និងនៅតាមដងផ្លូវអាណាធិបតេយ្យនៃទីក្រុង ជាកន្លែងពួកគេ
ចំណាយពេលស្វែរកជីវិតរបស់ពួកគេ។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • November 15, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday