ការធ្វើរដ្ឋប្រហារ

ផលិតដោយខេមរាភាពយន្ដ ឆ្នាំ១៩៩៨ រយៈពេល៩១នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម

ខ្សែភាពយន្តនេះ បង្ហាញប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃ១៨ ខែមីនា ១៩៧០ ដែលបានរៀបរាប់អំពី ស្ថានភាពសង្គម និងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរ រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៃរបបនេះ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • March 19, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday