កើតឆ្នាំទន្សាយ

ដឹកនាំដោយអេបា ស៊ីនហ្ស៊ីនជឺ ៩០នាទី ឆ្នាំ២០១០ ភាសាអង់គ្លេស

ភាពយន្តឯកសារនេះថតនៅអូស្លូ វ្យែន និងនៅភ្នំពេញ គឺជា road-movie គួរឲ្យក្ដុកក្ដួល។ វានឹងនាំផ្លូវ តៃ ដែល ជាបុរសវ័យក្មេងកើតនៅកម្ពុជា មានភាពម៉ឺងម៉ាត់ និងមានស្នេហ៍ ចូលទៅក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏លំបាក និងឯកោមួយ។ វាគឺជាការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេង ដើម្បីស្វែងរកខ្លួនឯង។

avatar
  • August 22, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday