ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ

ផលិតដោយ លិនសេ ហ្វ្រេនឆ៍ និង ភិតទ័រ អូនៀល ៣៤នាទី ឆ្នាំ២០១៣ ភាសា អង់គ្លេស

ភាពយន្តឯកសារខ្លីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបាន
លើកឡើងពីបញ្ហាក្រីក្រនៅទីជនបទដែលកើតឡើងនៅសម័យកសាង
និងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនាទសវត្សឆ្នាំ៩០។

ទស្សនាដោយសេរី !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • January 17, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday